×
پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

طرح توجیهی پرورش کرم ابریشم

نوع فایل
حجم فایل
نویسنده
تاریخ انتشار
23 اسفند 1399
دسته بندی
تعداد بازدید
100 بازدید
10,000 تومان
  خرید این محصول

طرح توجیهی پرورش کرم ابریشم

درآمد میلیونی پرورش کرم ابریشم

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران قیمت هر کیلو پیله ابریشم 75 هزار و 500 تومان است، تحقیقات به عمل آمده نشان می‌دهد به ازای پرورش هر جعبه تخم نوغان به‌طور میانگین 30 کیلو پیله برداشت می‌شود و با احتساب متوسط قیمت 75.500 تومان برای هر کیلو پیله ابریشم، هر جعبه مبلغی حدود 2 میلیون و 265 هزار تومان درآمدزایی دارد.

غیر از توتستان که نیاز اولیه نوغانداری است کشاورزان اغلب تنها مبلغی در حدود 4000 الی 5000 تومان بابت سم یا آهک مورداستفاده می‌پردازند و معمولاً مبلغ دیگری به این هزینه‌ها اضافه نخواهد شد. ‌ این البته تنها هزینه و درآمد یک جعبه تخم نوغان است و بدیهی است هرچقدر تعداد بیشتر باشد به همان میزان به سود و هزینه نیز افزوده خواهد شد.

قیمت پیله خشک کرم ابریشم

قیمت پیله خشک ابریشم 1000 عددی در مرداد ماه سال 98 حدود 400 تا 450 هزار تومان است.

طرح توجیهی پرورش کرم ابریشم 

نبود اطلاعات درست و کاربردی باعث شده سرمایه گذاران نتوانند هزینه های موردنیاز برای این حرفه را به دست آورند، از این رو طرح توجیهی پرورش کرم ابریشم توسط تیم آموزشی همیارکار به صورت فایل های pdf و doc در مرداد ماه سال 98 تهیه و نگارش شده است.

محتویات طرح توجیهی کرم ابریشم

 • میزان سرمایه اولیه برای شروع
 • میزان درآمد و فروش
 • نقطه سر به سر
 • میزان سود پیش بینی شده
 • هزینه خرید پیله
 • میزان سالن موردنیاز
 • دوره برگشت سرمایه
 • تجهیزات موردنیاز
 • نیروی کار موردنیاز
 • میزان سود سالیانه
 • هزینه زمین
 • ماشین آلات موردنیاز
 • هزینه های ساختمان سازی

افزایش فراورده‌های مصرفی در جهان

اﻓﺰاﻳﺶ روز اﻓﺰون ﻣﺼﺮف فرآورده‌های اﺑﺮﻳﺸﻤﻰ در جهان و کاهش ﻳﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻮﻏﺎﻧﺪارى درﻛﺸﻮرﻫﺎى توسعه‌یافته ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺤﺪودﻳﺖ زﻣﻴﻦ ﺑﺮاى اﺣﺪاث ﺗﻮﺗﺴﺘﺎن ، آب موردنیاز ﺑﺮاى آﺑﻴﺎرى، اﻧﺮژى ﮔﺮان و … ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﺮاى ﻛﺸﻮرﻫﺎى درحال‌توسعه ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ با توجه ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻧﻴﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ، اﻧﺮژى ارزان، آب‌وخاک ﻓﺮاوان، فعالیت‌های ﻧﻮﻏﺎﻧﺪارى و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺑﺮﻳﺸﻢ را در کشور ﺧﻮد ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ.

ویژگی‌های اﻗﺘﺼﺎدى و اجتماعی ﻧﻮﻏﺎﻧﺪارى

 1. سرمایه‌گذاری در این رﺷﺘﻪ در مقایسه ﺑﺎ پاره‌ای از فعالیت‌های ﺗﻮﻟﻴـﺪى ﻛﻤﺘـﺮ و ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ سریع‌تر است..
 2. ﻛﺸﺖ ﺗﻮت در ﻛﻨﺎر اﻧﻬﺎر ، آبراه‌ها ، مسیل‌ها ، ﺣﺎﺷﻴﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ ، اﻃﺮاف ﻣﺰارع ، به‌صورت تک‌درخت ﻳـﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ آب‌وخاک ﻋﻤﻠﻰ است .
 3. دوره ﺑﺎزدﻫﻰ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻮﺗﺎه و اﻣﻜﺎن پرورش ﻛﺮم اﺑﺮﻳﺸﻢ 3 ﺳﺎل ﺑﻌـﺪ از ﺷـﺮوع ﻛﺎﺷـﺖ ﺗـﻮت ﻓـﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد حرفه‌ای اﺳﺖ ﻛﺎرﮔﺮ ﻃﻠﺐ و اشتغال‌زا ﻛﻪ به‌صورت ﺷﻐﻞ ﻓﺮﻋﻰ ﻧﻴﺰ می‌تواند در ﻣﺠﺎورت ﻣﺸـﺎﻏﻞ اﺻـﻠﻰ
 4. روستایی ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﮔﻴﺮدﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ به‌کارگیری ﺑﺨـﺶ ﻏﻴﺮﻓﻌـﺎل ﺟﺎﻣﻌـﻪ روستایی ﻣﺎﻧﻨـﺪ زﻧـﺎن ، ﻛﻮدﻛﺎن و سالخوردگانی ﻛﻪ ﺗﻮان اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎى ﻛﺸﺎورزى را ﻧﺪارﻧﺪ ، ﻓﺮاﻫﻢ می‌سازد.
 5. این فعالیت به‌واسطه تأمین درآمد مستمر می‌تواند در توسعه و بهبود وضع زندگی جوامع روستایی مؤثر بوده و به‌عنوان وسیله‌ای در جهت جلوگیری از مهاجرت آن‌ها به شهرها مورداستفاده قرار می‌گیرد.
 6. این فعالیت امکانات تأمین مواد اولیه برخی از صنایع نساجی، قالی‌بافی، پزشکی، نظامی و… را فراهم می‌سازد و از این نظر می‌تواند به‌عنوان منبع مناسبی برای درآمد ارزی کشور تلقی گردد.
 7. ﻧﻮﻏﺎن از ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ است. رﻧﮓ تخم‌ها در اﺑﺘﺪا آﺑﻰ روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ درﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺧﺎرج ﺷﺪن کرم‌ها از ﺗﺨـﻢ تیره‌رنگ می‌شوند.

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ برای پرورش به‌صورت زﻳﺮ اﺳﺖ

رﻃﻮﺑﺖ(ﻧﻤﻨﺎﻛﻰ)

رﻃﻮﺑﺖ در 6 روز اول ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺑﺎﻳﺪ 75% ﺛﺎﺑﺖ و مابقی روزﻫﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﻔﺮﻳﺦ 85% ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدد.

 ﺣﺮارت (ﮔﺮﻣﺎ)

ﮔﺮﻣﺎى موردنیاز ﺑﺮاى ﺗﻔﺮﻳﺦ در 3 روز اول ﻣﻄﺎبق دﻣﺎى ﻣﻌﻤﻮل اتاق ﺣﺪود 15 درﺟﻪ سانتی‌گراد و از روز ﺳﻮم ﺑـﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻴﺮون آﻣﺪن کرم‌ها دﻣﺎى اﺗﺎق 24-25 درﺟﻪ سانتی‌گراد ﺑﺎﻳﺪ ﺛﺎﺑﺖ نگه‌داشته ﺷﻮد.

 ﻧﻮر (روﺷﻨﺎﻳﻰ)

ﺑﺮاى ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻛﺮدن کرم‌ها در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻔﺮﻳﺦ در ﻫﺮ شبانه‌روز 18 ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻮر و 6 ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻰ ﻣﻄﻠـﻖ ﻻزم اﺳـﺖ چراغ‌ها در ﻫﺮ شبانه‌روز می‌بایست ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﺨﺼﻰ ﻣﺜﻼً 4 ﺻﺒﺢ روﺷﻦ و ساعت 10 ﺷﺐ ﺧﺎﻣﻮش ﮔﺮدد.

زمانی که ﺗﺨﻢ ﻧﻮﻏﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ داد (ﺧﺎﻛﺴﺘﺮى روﺷﻦ ﺷﺪ) ﺑﻪ ﻣﺪت 48 ﺳﺎﻋﺖ در ﺗﺎرﻳﻜﻰ ﻣﻄﻠﻖ ﻗﺮار می‌گیرد.

ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﻳﻜﻰ ﺑﻪ تخم‌ها روﺷﻨﺎﻳﻰ داده و پس از ﺧﺮوج کرم‌ها ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ از برگ‌های ﻣﻨﺎﺳـﺐ(ﭘﺮآب،آﻓﺘﺎب دﻳـﺪه لطیف )اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

فرمت فایل:PDF

تعداد صفحات:۱۴

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “طرح توجیهی پرورش کرم ابریشم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: سرزمین فایل
 • فروشنده: mm41
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.
0