پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

پاورپوینت آشنایی با آیین نامه ها شورای عالی بیمه 116 اسلاید pptx

نوع فایل
ppt
حجم فایل
359 KB
نویسنده
تاریخ انتشار
24 اسفند 1398
دسته بندی
تعداد بازدید
1184 بازدید
10,000 تومان٪17 تخفیف
این پاورپوینت با موضوع آشنایی با آیین نامه ها و مصوبات شورای عالی بیمه با 116 اسلاید با عناوین زیر: •ارکان بیمه مرکزی •ارکان شورای عالی بیمه • فصل اول : تعاریف واژگان و اصطلاحات • فصل دوم : اطلاع رسانی و تبلیغ خدمات بیمه ای • فصل سوم : پیشنهاد و صدور بیمه نامه • فصل چهارم : خسارت • فصل پنجم : فرآیند رسیدگی به شکایات بیمه ای • فصل ششم : نظارت بر اجرا • فصل هفتم : سایر مقررات ارکان بیمه مرکزی •مجمع عمومی •شورای عالی بیمه •هیات عامل •بازرسان •به شورای عالی بیمه ، عنوان رکن دوم بیمه مرکزی داده شده است .

این پاورپوینت با موضوع آشنایی با آیین نامه ها و مصوبات شورای عالی بیمه با 116 اسلاید با عناوین زیر:

•ارکان بیمه مرکزی

•ارکان شورای عالی بیمه

• فصل اول : تعاریف واژگان و اصطلاحات

• فصل دوم : اطلاع رسانی و تبلیغ خدمات بیمه ای

• فصل سوم : پیشنهاد و صدور بیمه نامه

• فصل چهارم : خسارت

• فصل پنجم : فرآیند رسیدگی به شکایات بیمه ای

• فصل ششم : نظارت بر اجرا

• فصل هفتم : سایر مقررات

ارکان بیمه مرکزی

•مجمع عمومی

•شورای عالی بیمه

•هیات عامل

•بازرسان

به شورای عالی بیمه ، عنوان رکن دوم بیمه مرکزی داده شده است .

شورای عالی بیمه از اشخاص زیر تشکیل می شود

رئيس كل بيمه مركزي ايران

معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي

معاون وزارت بازرگاني

معاون وزارت كار و امور اجتماعي

معاون وزارت جهاد کشاورزی

رئيس شركت سهامي بيمه ايران

مدير عامل يكي از موسسات بيمه به انتخاب سنديكاي بيمه گران ايران

يك نفر كارشناس امور حقوقي به انتخاب مجمع عمومي

يك نفر كارشناس در امور بيمه به انتخاب مجمع عمومي

– يك نفر مطلع در امور بيمه به انتخاب رئيس اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ایران .

سایر الزامات قانونی مربوط

تبصره : اعضا شوراي عالي بيمه موضوع بندهاي ۷و ۸و ۹و ۱0 براي مدت سه سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

**ماده 11رياست شوراي عالي بيمه بدون شركت دراخذ راي بارئيس كل بيمه مركزي ايران ودرغياب اوباقائم مقام وی خواهد بود .

ماده 13 – جلسات شوراي عالي بيمه حداقل ماهي يكبار به دعوت رئيس شوراي عالي بيمه تشكيل خواهد شد و در صورتي كه حداقل چهار نفر از اعضا شوراي عالي بيمه كتبا تقاضاي تشكيل جلسه را بنمايند رئيس شوراي عالي بيمه موظف است ظرف يك هفته اعضاي شوراي عالي را براي تشكيل جلسه دعوت كند .

**ماده 14 – جلسه شوراي عالي بيمه با حضور حداقل شش نفر از اعضا رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت پنج راي حاضر در جلسه رسمي معتبر و قابل اجرا است.

* هنگام رسيدگي و اخذ راي نسبت به موسسه بيمه اي كه يكي از اعضاي شوراي عالي بیمه به نحوي در آن سهيم است آن عضو در راي شركت نخواهد كرد .

وظایف شورای عالی بیمه

1- رسيدگي و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تاسيس يا لغو پروانه موسسات بيمه طبق مقررات اين قانون و پيشنهاد آن به مجمع عمومي .

2- تصويب نمونه ترازنامه كه بايد مورد استفاده موسسات بيمه قرار گيرد .

3- تعيين انواع معاملات بيمه و شرایط عمومي بيمه نامه ها و نظارت بر امور بيمه هاي اتكايي

4- تعيين ميزان كارمزد و حق بيمه مربوط به رشته هاي مختلف بيمه مستقيم .

5- تصويب آيين نامه هاي لازم براي هدايت امر بيمه و فعاليت موسسات بيمه .

6- رسيدگي و اظهار نظر نسبت به گزارش بيمه مركزي ايران در باره عمليات و فعاليت هاي موسسات بيمه در ايران که حداقل هر شش ماه يكبار بايد تسليم شود

7- اظهار نظر درباره هرگونه پيشنهاد كه از طرف رئيس شوراي عالي بيمه به آن ارجاع می شود.

**سایر وظایف شورای عالی بیمه

–تصويب سازمان دبيرخانه شوراي عالي بيمه ماده . ( ماده 16 )

–تعیین فعاليت هاي مشمول اطلاق عمليات بيمه . ( تبصره 2 – ماده 31 )

– تصويب آيين نامه ميزان وديعه موردنياز سرمايه هر يك از رشته هاي بيمه . ( ماده 36 )

– تاييد ممنوعيت به طور موقت موسسه بيمه، از قبول بيمه در رشته هاي معين . (ماده 41 )

تصويب ادغام يك يا چند موسسه بيمه در يك موسسه بيمه در صورت تحقق شرايط مواد ( 55 ) ، ( 56 )و (57 ) قانون . ( ماده 58 )

تاييد ادغام موسسه بيمه يا لغو پروانه آن در صورت عدم رضايت از وضع مالي يا اداري موسسه مذكور . ( ماده ۵۹ )

تصویب انواع اندوخته هاي فني و قانوني، شیوه محاسبه آنها، ترتيب به كار انداختن اين اندوخته ها ، نحوه ارزيابي اموال منقول و غير منقول . ( ماده 61 )

تصويب نمونه ترازنامه و حساب سود و زيان موسسات بيمه . ( ماده 62 )

تصويب آيين نامه دلالان رسمي بيمه . ( ماده 68 )

**ارکان شورای عالی بیمه

•شورای عالی بیمه

•کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه

•دبیرخانه شورای عالی بیمه

مقررات داخلی شورای عالی بیمه

•شورای عالی بیمه به صورت عادی هر دو هفته یک بار جلسه خواهد داشت .

•تبصره 1 : شوراي عالي بيمه درصورت نياز با درخواست رئيس شورا و يا چهارنفر از اعضاي شورا مي تواند جلسه فوق العاده داشته باشد.

•جلسات شورا با حضور حداقل ۶ نفر از اعضاي شوراي عالي بيمه )حضور رئيس شورا يا قائم مقام وي الزامي است( رسمي است و تصميمات جلسات با اكثريت ۵ راي حاضر در جلسه رسمي، معتبر و قابل اجراست.

اعضای کمسیون تخصصی شورای عالی بیمه

معاون طرح و توسعه بيمه مركزي به عنوان رئيس كميسيون

عضو حقوقي شوراي عالي بيمه

عضو بيمه اي شوراي عالي بيمه

عضو شوراي عالي بيمه معرفي شده از سوي وزارت امور اقتصادي و دارائي يا نماينده رسمي و ثابت وي

آیین نامه شماره 71 شورای عالی بیمه

•آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران ،بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها ( آیین نامه 71 ) .

•این آیین نامه در 7 فصل ، 33 ماده و 4 تبصره به منظور تقويت اعتماد عمومي به صنعت بيمه و افزايش آگاهي عمومي از خدمات بيمه و شیوه عرضه آن ، الزام بيمه گران به ارايه اطلاعات كامل، درست و به موقع قبل و بعد از صدور بيمه نامه به بيمه گذاران ، الزام بيمه گران به تسهيل فرآيند بررسي و پرداخت خسارت و رسيدگي به شكايات بيمه اي تصویب گردید .

فصل دوم : اطلاع رسانی و تبلیغ خدمات بیمه ای

•ماده ۱- منظور از تبليغ بيمه اي هرگونه معرفي انواع خدمات بيمه اي است كه به منظور ايجاد تقاضا و تأثير در فروش بيمه به صورت متن ، تصوير و صوت از طريق مطبوعات، رسانه هاي همگاني و يا سايت هاي اينترنتي يا هر ابزار ارتباطي ديگر انجام مي شود.

•ماده 4 – مؤسسات بيمه موظفند از انطباق تبليغات بيمه اي شركت، نمايندگان خود و كاركنان آن با مقررات مربوط اطمينان حاصل نمايند و ضمن ايجاد سيستمي براي كنترل محتوي، فرم و روش انتشار تبليغات بيمه اي موارد زير را ثبيت و در دفاتر مؤسسه نگهداري نمايد

•1- اختصاص كد براي هر تبليغ بيمه اي و نگهداري يك نمونه از هر تبليغ منتشر شده به مدت حداقل سه سال .

2- تهيه گزارش براي هر تبليغ بيمه اي به گونه اي كه اين گزارش شامل مشخصات تبليغ، روش، گستردگي و پوشش بيمه اي مورد تبليغ باشد.

•ماده 3 – عرضه كنندگان بيمه بايد از تبليغات گمراه كننده خودداري نمايند. منظور از تبليغ گمراه كننده تبليغي است كه :

• 1- موجب ابهام در تشخيص محصولات بيمه ای شود .

• 2- وعده هايي خارج از پوشش هاي مقرر در بيمه نامه يا فراتر از عملكرد بيمه گر ارايه دهد .

•3- با شرايط بيمه نامه منطبق نباشد .

•4- با قوانين و مقررات بيمه اي و عرف بيمه منطبق نباشد .

آشنایی با آیین نامه ها شورای عالی بیمه

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پاورپوینت آشنایی با آیین نامه ها شورای عالی بیمه 116 اسلاید pptx”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: سرزمین فایل
  • فروشنده: mm41
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.
سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0
پاورپوینت آشنایی با آیین نامه ها شورای عالی بیمه 116 اسلاید pptx

10,000 تومان